برچسب: خدمات سالن زیبایی طرشت

  • سالن زیبایی طرشت | 09999890613

    سالن زیبایی طرشت یک چهره یک محرک استاندارد با آرایش چشم است در حالی که دیگری یک محرک مقایسه‌ای بدون آرایش چشم است. اگر قضاوت ناظر این است که این مقایسه محرک چشم بزرگ‌تر دارد، سپس در دادگاه بعدی، محرک مقایسه با دیگری جایگزین می‌شود. محرک مقایسه‌ای. این محرک مقایسه‌ای یک قدم کوچک‌تر از چشمان…