برچسب: سالن زیبایی در مینی سیتی

  • سالن زیبایی مینی سیتی | 09999890613

    سالن زیبایی مینی سیتی ترکیبات نوکلئوفیلی شامل متا و بازهای پارا به عنوان عمل می‌کنند زیرا آن‌ها با اتم نیتروژن آمین ها – کینون ها واکنش می‌دهند. به عنوان مثال، شکل‌گیری از واکنش . به این ترتیب، طیف وسیعی از های جانشین شده از دیگر بازهای پارا – کینون ها و دیگر پایگاه‌های ممکن است…